algemene voorwaarden Ontwikkeling & Advies


laatst bijgewerkt: september 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door ITIP school voor leven en werk, hierna genoemd ITIP, te verrichten diensten.

Diensten

ITIP school voor leven en werk, is een verband van ruim dertig opleiders en begeleiders. ITIP werkt vanuit de wens om mensen en organisaties te inspireren en te helpen in het vormgeven van hun bezieling. ITIP werkt in organisaties die zoeken naar wegen om hun managers en medewerkers maximaal aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, authenticiteit en talenten. Ook biedt ITIP een breed palet van opleidingen, studiedagen en lezingen voor mensen die zich willen ontwikkelen en bezinnen op wie zij zijn. Tenslotte is ITIP landelijk actief als loopbaanbegeleiders, zowel op individuele basis, als in-company.

ITIP onderscheidt zich door een uiterst persoonlijke, directe, ondogmatische en respectvolle manier van werken. Daarbij ziet ITIP niet zozeer de methodieken, maar de begeleiders zelf – wie zij zelf zijn en het voorbeeld dat zij zelf geven – als belangrijkste instrument. Zij gaan het contact graag ten volle aan, niet als buitenstaanders die het beter weten, maar als betrokken mensen van vlees en bloed, die als geen ander uit eigen ervaring weten wat het vraagt om gedragspatronen duurzaam te doorbreken. De werkvormen die zij daarbij inzetten kenmerken zich door hun diversiteit en hun dynamiek, een inspirerende afwisseling van gedegen inleidingen en praktische oefeningen, die dan weer een ervaringsgericht, dan weer een reflecterend karakter hebben.

De begeleider/opleider, die via ITIP t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de betrokken personen in de organisatie van Opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.

Overeenkomst

Opdrachtgever en ITIP bepalen samen de overeenkomst. Bij langlopende overeenkomsten worden jaarlijks de tarieven per 1 januari aangepast aan de trend in de sector, en wordt indexatie toegepast volgens de richtlijnen van de overheid. ITIP is aangesloten bij het CRKBO en hoeft over activiteiten die als opleidingsactiviteiten gelden geen BTW in rekening te brengen.

Wederzijdse verplichtingen

Opdrachtgever en ITIP streven naar een zo’n goed mogelijke samenwerking. ITIP zet zich in haar opdrachten accuraat en zorgvuldig uit te voeren. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle noodzakelijke en overige nuttige gegevens en inlichtingen aan ITIP verstrekken. Opdrachtgever zet zich in voor de juiste toepassing binnen zijn organisatie van de door ITIP geleverde diensten. Opdrachtgever verplicht zich om de begeleider/opleider, die via ITIP t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, goede werkomstandigheden te bieden. Opdrachtgever stelt apparatuur, materialen en/of gegevens ter beschikking voor het uitvoeren door ITIP van de werkzaamheden. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en kunnen daardoor veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ITIP in rekening worden gebracht.

Beëindiging overeenkomst

Indien één van de partijen onderdelen van de overeenkomst niet nakomt, wanprestatie levert of failliet gaat, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de andere partij daarvoor schadeloos te hoeven stellen. Mocht er aantoonbare schade geleden zijn, dan heeft de andere partij bovendien recht op de schadeloosstelling.

Schadeloze ontbinding van de overeenkomst door ITIP is ook mogelijk als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van ITIP onttrekken en waarvan bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis bestond, of als ITIP gedwongen zou worden zich neer te leggen bij gedrag dat indruist tegen nomen en waarden van goed gedrag die gebruikelijk zijn in maatschappelijk verkeer.

Annulering

Buiten bovenstaande gevallen kan Opdrachtgever de overeenkomst vóór de overeengekomen einddatum beëindigen, als gelijktijdig aan ITIP een schadeloosstelling wordt voldaan dat overeenkomt met de vergoeding die op grond van de opdrachtbevestiging aan ITIP verschuldigd zou zijn. Betalingsverplichtingen aan ITIP die al bestonden voor het tijdstip van beëindiging en/of die betrekking hebben op reeds door ITIP geleverde diensten, blijven in stand.

Contracten met een duur van minder dan 9 maanden:

Bij geplande activiteiten of trainingsdagen geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annuleren binnen een maand voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 100% van de totale kosten.
Bij annuleren binnen twee maanden voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 75% van de totale kosten.
Bij annuleren binnen drie maanden voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 50% van de totale kosten.

Contracten met een duur van 9 maanden en meer:

Bij annuleren binnen drie maanden voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 100% van de totale kosten.
Bij annuleren binnen 3 tot 6 maanden voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 75% van de totale kosten.
Bij annuleren tussen 6 tot 9 maanden voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 25% van de totale kosten.

Bij verhindering van geplande (coachings)-gesprekken, verzoekt ITIP Opdrachtgever vriendelijk dat uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Daarna brengt ITIP 100% van de kosten in rekening.

Aansprakelijkheid

Alleen wanneer ITIP in de uitoefening van haar functie schade heeft veroorzaakt aan Opdrachtgever door opzet of grove schuld of nalatigheid van de ingezette begeleiders, is zij daarvoor aansprakelijk te stellen. In geen geval is ITIP aansprakelijk als Opdrachtgever zelf in zijn verantwoordelijkheden naar ITIP tekort is geschoten.

Elke aansprakelijkheid van ITIP voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitgesloten.

Voor zover aansprakelijkheid door ITIP niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag gelijk aan prijs (exclusief btw) maximaal € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro).

ITIP is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de begeleider/opleider onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan richting de Opdrachtgever.

ITIP zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht.

Bij deelname aan in company trainingen blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de begeleiders, noch het ITIP zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van toepassen en uitvoeren van het geleerde; zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep. Het ITIP draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Zorgvuldigheid en geheimhouding

ITIP zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Verworven kennis ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever zal niet worden verspreid, tenzij Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft verleend.

Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten, die zouden kunnen ontstaan op de door de begeleider/opleider in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte rapporten, documenten, gegevens en resultaten berusten bij Opdrachtgever, tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben bepaald.
De intellectuele eigendomsrechten van door ITIP uitgereikte readers en/of hand-outs of via digitale media verstrekte informatie blijven bij ITIP.

Facturering

ITIP dient bij Opdrachtgever maandelijks een factuur in voor het honorarium van de begeleider/opleider op basis van het gewerkte aantal dagdelen in die maand. Alleen werkelijk gerealiseerde dagdelen en gevoerde gesprekken worden in rekening gebracht.
Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.

Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn de betaling niet heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere mededeling gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. ITIP is dan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, waarbij Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal worden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-.

Toepasselijk recht / Geschillenregeling

Deze algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit voornoemde overeenkomsten zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine