klachtenprocedure


ITIP streeft naar totale tevredenheid van haar deelnemers en klanten. Toch kan het voorkomen dat  de deelnemer of klant niet helemaal tevreden is. Heeft een deelnemer aan een opleiding, een loopbaantraject of een bezinningstocht een klacht dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer of medewerker van ITIP op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen.

Klanten die een klacht hebben over een aangeschaft (online) product of publicatie kunnen contact opnemen via 0575-510850. Onze medewerker zal het probleem proberen op te lossen. Indien dit niet voldoende is kan een klacht worden ingediend.

De klacht omvat tenminste:
  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • de gronden van de klacht
Verzending klachten 

De deelnemer stuurt de klacht naar ITIP  t.a.v. mevrouw N. Kuiken, hoofd Bedrijfsvoering, Marspoortstraat 16, 7201 JC, Zutphen.

Termijn voor indienen klachten 

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan een dag na de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden waarop de klacht betrekking heeft.

Vertrouwelijkheid klachten 

ITIP garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten 

De klacht zal door ITIP zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. ITIP stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal ITIP de deelnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

Beroep 

De deelnemer kan tegen de beslissing van ITIP over de klacht in beroep gaan.

Verzending 

Indien de deelnemer in beroep wil gaan, dan stuurt de deelnemer het beroepschrift aan mevrouw Dorothy Schut, externe klachtbehandelaar, Mauritslaan 7, 5684 LD, Best.

Beroepschrift 

Het beroepschrift houdt in:

  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
  • de gronden van het beroep
Termijn voor indienen 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep 

De Commissie van Beroep beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Bindend

Het advies van de Commissie van Beroep wordt door ITIP als bindend beschouwd. Daaruit voortvloeiende consequenties worden door ITIP zo snel mogelijk afgehandeld.

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine